Шаблон Договора на оказание услуг аренды автокрана с оператором

В своей работе мы используем следующий шаблон договора аренды автокрана. Вы можете скопировать его и использовать, если Ваша организация предоставляет либо заказывает услуги автокрана:

ДОГОВІР № ___

м. Харків                                                                                                                                                                                                   «___» _________ 201_р.
___________________________________________________________________________ (надалі іменується «Замовник») в особі директора __________________________________________________, що діє на підставі ______________________, з однієї сторони, та _______________________________________________, що діє на підставі _________________(надалі іменується «Виконавець»), з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цей Договір (надалі іменується «Договір») про наступне.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов’язується надавати Замовнику у строкове платне користування автомобільний кран під керівництвом оператору автокрану для виконання робіт на території Замовника (при наявності потреби у Замовника в автокрані, про яку Замовник попереджує завчасно).
1.2. Під автомобільним краном розуміється: автомобільний кран ____________________________________, вантажопідйомністю ___т, що укомплектований необхідними для виконання робіт вантажозахватними пристроями.
1.3. Оплата праці оператора автокрану здійснюється Виконавцем.
1.4. Облік робочого часу автомобільного крану здійснюється в машино-годинах і фіксується уповноваженими представниками Сторін. Оператор Виконавця є уповноваженим представником Виконавця для обліку робочого часу. Уповноваженим представником Замовника для обліку робочого часу є ________________________________________.

2. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ТА ПОВЕРНЕННЯ АВТОМОБІЛЬНОГО КРАНУ

2.1. Транспортування (доставка) автомобільного крану до території Замовника, а також повернення його на територію Виконавця здійснюється Виконавцем.
2.2. Моментом передачі автомобільного крану Замовнику /повернення його Виконавцю являється відповідно момент початку / завершення робіт автокраном на території Замовника.

3. СУМА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Загальна сума Договору складає ________ грн. (_______________________________ гривень 00 коп.). Розрахунок розміру оплати проводиться виходячи з умов: ___ грн за кожну машино-годину роботи автокрану на території Замовника (мінімальний розмір замовлення автокрану – 3 години) та разової плати за подачу автокрану до території Замовника у розмірі ___ грн.
3.3. Строки оплати:
an style=»color: #003300;»> 3.2. Оплата здійснюється шляхом безготівкового перерахування коштів Замовником на поточний рахунок Виконавця.
3.2.1. до початку робіт автокраном Замовник сплачує Виконавцю аванс у розмірі ______ грн., який дорівнює платі за мінімальний розмір замовлення автокрану;
3.2.2. решту (якщо автокраном відпрацьовано більше, ніж три машино-години) – Замовник сплачує протягом 3х днів після підписання Акту виконаних робіт (наданих послуг). Акт виконаних робіт (наданих послуг) підписується наприкінці робочого дня, коли надавались послуги з оренди автокрану.
3.4. У разі неповернення Замовником підписаного Акту або відсутності мотивованої відповіді про відмову від підписання Акту на протязі 1-го робочого дня з моменту пред’явлення Акту, Акт визнається підписаним Замовником, а надані послуги — прийнятими та такими, що підлягають оплаті.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Замовник має право використовувати автомобільний кран під керівництвом оператору Виконавця у відповідності з його призначенням, технічними вимогами до його експлуатації та умовами цього Договору.
4.2. Замовник зобов’язаний:
4.2.1. Своєчасно та в повному обсязі здійснювати оплату наданих послуг у порядку, зазначеному в розділі 3 цього Договору на підставі рахунків, які виставляються Виконавцем.
4.2.2. Здійснювати контроль за дотриманням правил техніки безпеки на будівельному майданчику, де використовується автокран.
4.3. Виконавець має право призупинити експлуатацію автомобільного крана у разі несприятливих умов праці, які порушують правила безпечної експлуатації автомобільного крану.
4.4. Виконавець зобов’язаний:
4.4.1. Передати Замовнику автомобільний кран в технічно справному стані та підтримувати його робочій стан на протязі всього періоду дії Договору.
4.4.2. За власний рахунок здійснювати заправку автомобільного крану паливо-мастильними матеріалами.
4.4.3. Надати оператора, що володіє необхідними знаннями і кваліфікацією для управління автомобільним краном.
4.4.4. Своєчасно оформлювати Акти виконаних робіт (наданих послуг).

5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до __.__.201_р.
5.1.1. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє жодну зі Сторін Договору від виконання своїх зобов’язань за Договором та від відповідальності за його порушення (невиконання та/або неналежне виконання), яке мало місце під час дії цього Договору.
5.2. Замовник є платником податку на прибуток на загальних підставах.
5.3. Виконавець має статус платника єдиного податку зі ставкою __%.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та (або) чинним законодавством.

7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. У разі недосягнення Сторонами згоди у вирішенні спору (розбіжностей) вони вирішуються у судовому порядку, встановленому законодавством України.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Зміни і доповнення до цього Договору вважаються дійсними лише в тому випадку, якщо вони вчинені у письмовій формі і підписані уповноваженими представниками обох Сторін. 8.2. Відносини між Сторонами, що не врегульовані положеннями (умовами) цього Договору, регулюються нормами чинного законодавства України.

9. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

                  ЗАМОВНИК                                                                                                                          ВИКОНАВЕЦЬ

 

 

________________ ________________                                                                               ________________ ________________

 

 

См. также:

Шаблон Акта выполненных работ /предоставленных услуг при аренде автокрана с оператором